Παραγωγή / Οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα μας

Το Εργοστάσιο

Η Remedina ΑΒΕΕ είναι εγκατεστημένη στο Καματερό Αττικής. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε έκταση 3.000 τ.μ. και έχουν επιφάνεια 1.500 τ.μ. που αφορούν το κτίριο και τους παρακείμενους αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία.

slide3

Πολιτική Ποιότητας

Ο τομέας της παραγωγής Φαρμάκων έχει άμεση σχέση με την υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.
Αυστηροί κανόνες που έχουν σχέση με την τήρηση των κανόνων καλής παραγωγής, των αρχών διασφάλισης ποιότητας, της καλής Εργαστηριακής πρακτικής και της τήρησης των νομικών υποχρεώσεων, διέπουν τον τομέα αυτό.
Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Remedina έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα των κανόνων αυτών, συμβάλλουν με την καθημερινή πρακτική και τις ενέργειες τους στην κοινή προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της Εργοστασιακής Πρακτικής της παραγωγής των φαρμάκων.
Η διοίκηση της Εταιρίας, έχει επιλέξει ως μέσο για την ανάπτυξη της Εταιρίας μια σαφώς καθορισμένη πολιτική για την ποιότητα. Την πολιτική αυτή τροποποιεί ή συμπληρώνει ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και πελατών της. Μέσω της πολιτικής αυτής εκφράζεται καθημερινά η δέσμευση της Εταιρίας στην παροχή προϊόντων συμμορφούμενων με τις διεθνείς προδιαγραφές για υψηλή ποιότητα.

Οι κύριοι άξονες της πολιτικής Ποιότητας είναι:
• Συνεχής, συστηματική και σε βάθος εκπαίδευση
• Ενημέρωση για τις εξελίξεις στον Φαρμακευτικό τομέα διεθνώς – Εκσυγχρονισμός
• Εξαντλητικός, λεπτομερής και σε βάθος έλεγχος κρίσιμων για την ποιότητα παραμέτρων
• Σεβασμός στο περιβάλλον

Τύπος Παραγώμενων Προϊόντων

Η παραγωγική μονάδα της Remedina παράγει αποκλειστικά β’λακταμικά προϊόντα (κεφαλοσπορίνες, καρμπασεφέμες, καρμπαπενέμες).

Α. Στείρα προϊόντα

• Ξηρά ενέσιμα κεφαλοσπορινούχα και περιέχοντα καρμπασεφέμες, καρμπαπενέμες
• Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος μόνο: Υγρά ενέσιμα

Β. Μη στείρα προϊόντα

• Καψάκια σκληρά κεφαλοσπορινούχα και περιέχοντα καρμπασεφέμες, καρμπαπενέμες
• Δισκία επικαλυμμένα κεφαλοσπορινούχα και περιέχοντα καρμπασεφέμες, καρμπαπενέμες
• Κόνεις εσωτερικής χρήσης για την παραγωγή κεφαλοσπορινούχων πόσιμων εναιωρημάτων

Επιπλέον υπάρχει και ένα τμήμα συσκευασίας για λοιπά προϊόντα εκτός β-λακταμικών, όπου πραγματοποιείται δευτερογενής συσκευασία και επικόλληση ταινίας γνησιότητας.

• Δισκία (απλά, επικαλυμμένα, βραδείας απελευθέρωσης)
• Υγρά εσωτερικής χρήσης (σιρόπια, πόσιμες σταγόνες)
• Κόνεις εσωτερικής χρήσης (απλές, ξηρά σιρόπια)
• Καψάκιο (σκληρό μαλακό)
• Ρινικά διαλύματα (εκνεφώματα)
• Κρέμες, αλοιφές, πηκτώματα
• Υγρά ενέσιμα σε πλαστικές φύσιγγες
• Υγρά ενέσιμα σε γυάλινα φιαλίδια μικρού και μεγάλου όγκου
• Αναβράζοντα κοκκία σε φακελίσκους